بابای آیدا و آیدین

تماشاکُنانِ بُستان

پیاده‌روی در دلفت-عصر نه جون دوهزار و پانزده
2015-06-09 20:14

Comments

delft

از این جاده‌های کوچک خوشم می‌آید. خیلی بهتر بود اگر سمت چپ این مسیر به جای آن ساختمان قهوه‌ای، درخت و بوته داشت.

پیاده‌روی در دلفت-عصر هشت جون دوهزار و پانزده
2015-06-08 20:14

Comments

delft

Never stop dreaming! می‌تواند شعار شیرازی‌ها باشد.

پیاده‌روی در دلفت-عصر پنج جون دوهزار و پانزده
2015-06-05 20:14

Comments

delft

عکس را که می‌گرفتم دو تا خانم بامعرفت دوچرخه‌سوار نگه داشتند که نروند توی کادر. این‌جا بنویسم که یادم نرود. آدم است دیگر بامعرفتی‌ها یادش می‌رود و بی‌مرامی‌ها خوب یادش می‌ماند. صحبت از «آدم است دیگر» و رفیق بامعرفت شد، از همین‌جا سلام کنم به استاد بنی عزیز و بامرام.