پیاده‌روی در دلفت-عصر پنج جون دوهزار و پانزده

2015-06-05 20:14

delft

عکس را که می‌گرفتم دو تا خانم بامعرفت دوچرخه‌سوار نگه داشتند که نروند توی کادر. این‌جا بنویسم که یادم نرود. آدم است دیگر بامعرفتی‌ها یادش می‌رود و بی‌مرامی‌ها خوب یادش می‌ماند. صحبت از «آدم است دیگر» و رفیق بامعرفت شد، از همین‌جا سلام کنم به استاد بنی عزیز و بامرام.

Comments powered by Disqus