متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر نه جون دوهزار و پانزده

delft

از این جاده‌های کوچک خوشم می‌آید. خیلی بهتر بود اگر سمت چپ این مسیر به جای آن ساختمان قهوه‌ای، درخت و بوته داشت.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus