پیاده‌روی در دلفت-عصر نه جون دوهزار و پانزده

2015-06-09 20:14

delft

از این جاده‌های کوچک خوشم می‌آید. خیلی بهتر بود اگر سمت چپ این مسیر به جای آن ساختمان قهوه‌ای، درخت و بوته داشت.

Comments powered by Disqus