دست‌خط

2015-06-28 20:14

delft

برای آیدا نقاشی کشیدم. یک خانه ویلایی با سقف شیروانی و یک ترامپولین توی حیاط. عکس خودش را کشیده و به فارسی کنارش نوشته «مِخام اینجا ز ِند ِگی کُنم». کسره‌ها را بعد از حروف می‌نویسد. مثل خط لاتین. «میخوام» را نوشته مِخام. در هلندی «ای» کوتاه و بلند داریم. کوتاهش صدایی میدهد بین «ای» و کسره فارسی. صدایی است که در فارسی وجود ندارد و بچه تلفظ هلندی را جایگزین می‌کند و به همان شکل هم می‌نویسد.

Comments powered by Disqus