متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-صبح هشت آوریل دوهزار و پانزده

delft morning

هوای مه گرفته گاهی بوی خوبی می‌دهد اگر آلودگی نباشد.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus