بابای آیدا و آیدین

تماشاکُنانِ بُستان

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و هفت می دوهزار و پانزده
2015-05-27 20:14

Comments

delft

هیچ کدام از این عکس‌ها هدفمند نیست. مثلن همین سایه‌روشن خوبی که توی این عکس می‌بینید. انتخاب مناظر و کلیک روی صفحه موبایل مجموعا در کمتر از چند ثانیه اتفاق می‌افتد.

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و شش می دوهزار و پانزده
2015-05-26 20:14

Comments

delft

یکی از همبرگرفروش‌ها با پیشبند دنبالم دوید و به هلندی پرسید چرا از مغازه عکس گرفتم. به انگلیسی جواب دادم کار هر روزم است. مودبانه عذرخواهی کرد و برگشت سر کارش.

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و دو می دوهزار و پانزده
2015-05-22 20:14

Comments

delft