پیاده‌روی در دلفت-یازده آگوست دوهزار و پانزده

2015-08-11 20:14

delft

این کافه، مودسنج مردم دلفت است. حال و هوای مردم اینجا رابطه مستقیمی با وضع هوا دارد. روزهای آفتابی جای سوزن انداختن هم نیست. روزهای تیره و تار ابری، حتی گرم هم که باشد و باران هم که نبارد، اینجا برهوت است. چه بیرون و چه داخل کافه.

Comments powered by Disqus