پیاده‌روی در دلفت-بیست و دو جولای دوهزار و پانزده

2015-07-22 20:14

delft

روایت داریم که غر زدن درباره هوای اغلب گرفته دلفت باعث نزدیکی دل‌ها می‌شود. اما منصف اگر باشیم می‌توانیم ساعت‌ها به این آسمان آبی و این ابرهای شکیل آسمان دلفت نگاه کنیم و برای دقایقی غرزدن یادمان برود. حیف که مثل هر چیز خوب دیگری عمرش کوتاه است.

Comments powered by Disqus