پیاده‌روی در دلفت-بیست جولای دوهزار و پانزده

2015-07-20 20:14

delft

شهرداری قدیم دلفت یا همان هلندی‌ساز از نمایی دیگر. دیوارها یه خاطر آتش‌سوزی سیاه نشده‌اند. نتیجه اکسید شدن ترکیبات آهنی موجود در سنگ است.

Comments powered by Disqus