متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-بیست جولای دوهزار و پانزده

delft

شهرداری قدیم دلفت یا همان هلندی‌ساز از نمایی دیگر. دیوارها یه خاطر آتش‌سوزی سیاه نشده‌اند. نتیجه اکسید شدن ترکیبات آهنی موجود در سنگ است.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus