پیاده‌روی در دلفت- دو جولای دوهزار و پانزده

2015-07-02 20:14

delft

سوپروایزرم هانس (چپ) و آرنه‌ اسکاوگه (راست)، دانشمندان باسواد و بی‌ادعا، با مغزهایی پر و شکم‌هایی گرد و قلمبه از شدت فعالیت ذهنی و کمبود کار بدنی. کمی از کله روحی هم در عکس هست. وزنش را اگر کم نکرده بود احتمالن چند سال بعد شبیه یکی از همین دو تا می‌شد.

Comments powered by Disqus