پیاده‌روی در دلفت-عصر هیجده جون دوهزار و پانزده

2015-06-18 20:14

delft

ساختمان قدیم شهرداری دلفت یا به قول خودشان gemeente. اولین بار سال دوم اقامت در دلفت رفتیم اینجا تا شهردار برای ما و دیگر شرکت کنندگان کنفرانس «پیشروان تکنولوژی‌های زیرزمینی» نطق کند به انگلیسی. فکر کنم کل یوم ده دوازده نفری بودیم. شهردار با لباس رسمی آمد و با همه‌مان دست داد و نطق مفصلی کرد درباره برنامه‌های انتقال ایستگاه قطار به زیرزمین و احداث مجتمع تجاری و نیاز به تکنولوژی‌های نوین و شما چه خوبید و این‌ها. من که کلن اشتباهی توی آن جمع بودم.
از دیگر کاربردهای این ساختمان این است که در ایام خاصی از سال آدم‌های غیر هلندی واردش می‌شوند، یک قهوه یا چایی صرف می‌کنند تا شهردار بیاید و به زبان هلندی برایشان نطق کند، بعدش شهردار صدایشان می‌کند و یک بسته پنیر هلندی و یک پوشه آبی می‌دهد دستشان، با هم عکس می‌گیرند و نخودنخود هر که رود خانه خود. آدمی که از در خارج شده می‌تواند بدون ویزا به آمریکا سفر کند.

Comments powered by Disqus