پیاده‌روی در دلفت-عصر هفده جون دوهزار و پانزده

2015-06-17 20:14

delft

از این کانال‌های عجیب که یک طرفشان خیابان است و طرف دیگرشان خانه، چندتایی در مرکز شهر داریم. داخل این خانه‌ها را ندیده‌ام. شنیده‌ام کوچکند و تاریک و نمور، هرچند خیلی پرطرفدار و گران. برایم قابل تصور نیست زیر سطح آب زندگی کنم. کسی نگوید که همین الانش هم همه‌مان در دلفت زیر سطح آب هستیم و مالیاتش را هم می‌دهیم. این با آن یکی خیلی فرق دارد!

Comments powered by Disqus