پیاده‌روی در دلفت-عصر دوازده جون دوهزار و پانزده

2015-06-12 20:14

delft

گل نیلوفر آبی. یعنی نیلوفری که در آب می‌روید. دنبال رنگ آبی‌اش می‌گردم که هنوز پیدا نکرده‌ام. بیشترشان سفید و زردند و تک و توکی صورتی.

Comments powered by Disqus