متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و هشت می دوهزار و پانزده

delft

میز کارم. ممعمولا از اینی که می‌بینید نامرتب‌تر است. پیاده‌روی برای برگشتن به خانه از همین‌جا شروع می‌شود.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus