متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و شش می دوهزار و پانزده

delft

یکی از همبرگرفروش‌ها با پیشبند دنبالم دوید و به هلندی پرسید چرا از مغازه عکس گرفتم. به انگلیسی جواب دادم کار هر روزم است. مودبانه عذرخواهی کرد و برگشت سر کارش.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus