متن اصلی را نادیده بگیر

پیاده‌روی در دلفت-عصر بیست و یک می دوهزار و پانزده

delft

بیست می جا افتاد. دوربین همراهم نبود.

دیدگاه‌‌‌ها

Comments powered by Disqus